Baneru reklāma

Baneru reklāma - www.rsgeerbooks.com

Veidojiet spēcīgas un rezultatīvas baneru reklāmas kampa?as kopā ar iMarketings ekspertiem. Mēs vienmēr orientējamies uz klientam svarīgu rezultātu, nevis uz klik??u ?enerē?anu. Padzi?ināti analizējam atdevi, lai nākamajās kampa?ās sasniegtu arvien labākus rezultātus.

Klienti runā…

iMarketings google reklāma, seo

Prieks sadarboties ar iMarkeitngs ekspertiem: veic padzi?inātu analīzi, lai sasniegtu labākus rezultātus, sniedz ierosinājumus, kā paaugstināt reklāmas efektivitāti, vienmēr ir sasniedzami un strādā operatīvi

Aiga Dāne-Niedra
Reklāmas noda?as vadītāja

Baneru reklāma. Kas tas ir?

Baneru reklāma Google Display tīklā ir lieliska iespēja atlasīt tie?i Jums nepiecie?amo auditoriju, ko vēlaties uzrunāt. Google piedāvā pla?as baneru izvieto?anas iespējas – Latvijā to iespējams realizēt vairāk nekā 300 lapās, sākot ar TOP apmeklētākajiem portāliem līdz pat ni?as blogiem. Mājas lapu skaits, kur var izvietot banerus, regulāri pieaug. Kopumā Jūs varat atlasīt auditoriju pēc ?etriem veidiem:

Kategorijas
Jūs varat izvietot baneru reklāmu tajās mājas lapu kategorijās, kuras varētu apmeklēt Jūsu potenciālais klients. Piemēram, izvietot banerus tikai mājas lapās, kas ir saistītas ar tūrismu.

Atslēgvārdi
Jūs varat izvietot baneru reklāmu tajās mājas lapās, kas satur Jūs interesējo?us atslēgvārdus. Piemēram, tie var būt atslēgvārdi ‘ce?ojumi’, ‘atpūta’ utt.

Intereses
Jūs varat rādīt reklāmu tiem cilvēkiem, kas interesējas par noteiktu produktu. Piemēram, rādīt reklāmu cilvēkiem, kas interesējas par sportu.

Mājas lapas
Jūs varat atlasīt konkrētas mājas lapas, kur vēlaties izvietot savus reklāmas banerus.

Google AdWords (Google reklāma)
Google Analytics
Google sertificēts treneris

Pakalpojuma nodro?inā?ana

Esam ilggadēji savas jomas profesionā?i, kas realizēju?i daudzas baneru kampa?as. ?ī iemesla dē? zinām, ka rezultāts ir atkarīgs ne tikai no izstrādātās stratē?ijas, bet arī no niansēm, kas ir saistītas ar kampa?as realizāciju. Tikai piestrādājot pie svarīgām deta?ām, ir iespējams sasniegt vēlamos mēr?us. Lai panāktu rezultātu, ievērojam ?ādus posmus un veicam konkrētas darbības:

Mēr?u/uzdevumu noteik?ana
Lai reklāmas kampa?as beigās noteiktu, vai esam sasniegu?i vēlamo rezultātu, sākumā definējam mēr?us. ?o izejas informāciju nodro?ina klients, vai arī mēr?i/uzdevumi tiek izstrādāti kopā ar iMarketings ekspertiem.

Mēr?auditorijas analīze
Noskaidrojam mēr?auditorijas raksturlielumus. Saprotot, kas ir klients un kādas ir vi?a vajadzības/problēmas, ir iespējams izvēlēties piemērotākos komunikāciju kanālus.

Optimālā?reklāmas bud?eta prognoze
Jau vairāku gadu garumā nodro?inām digitālo komunikāciju un katru reklāmas kampa?u rūpīgi analizējam. Tāpēc zinām, cik liels bud?ets ir nepiecie?ams katrā atsevi??ā gadījumā, lai sasniegtu izvirzītos mēr?us/uzdevumus.

Baneru kampa?as stratē?ijas izstrāde
?ajā gadījumā nosakām, ko, kam, kad, kur un cik bie?i mēs komunicējam. Stratē?ijas izstrādes procesā nosakām arī KPI, ar kuru palīdzību vērtējam reklāmas kampa?as darbības efektivitāti.

Komunikācijas materiālu izveido?ana
Izstrādājam banerus: galvenais zi?ojums + teksti + vizuālais izpildījums. Banerus klients var arī piegādāt pats.

Reklāmas kampa?as realizācija/analīze/optimizācija
Atkarībā no reklāmas kampa?as realizācijas laika analīzi sākam veikt jau kampa?as īsteno?anas procesā vai pēc kampa?as beigām. Analīzi vienmēr īstenojam padzi?ināti, orientējoties uz rādītājiem, kas ir atbildīgi par galarezultātu (stratē?ijā definētie KPI), nevis uz rādītājiem, kas ir atbildīgi par starprezultātu (CTR, Impression utt.). Analīzes uzdevums ir atrast bud?eta da?u, kas strādā neefektīvi, un pārvirzīt to uz da?u, kas strādā efektīvi, tādējādi paaugstinot atdevi no reklāmas kampa?as.

Atskaites/pilnveido?anas ieteikumi
Klātienē veicam reklāmas kampa?as rezultātu prezentāciju. Parādām, cik tā bijusi efektīva, un sniedzam ieteikumus par to, ko ir nepiecie?ams pilnveidot, lai turpmāk sasniegtu vēl labākus rezultātus.

国内愉拍自拍免费视频-国产愉拍自拍在线