Kvalitātes garantija (TQS)

Total Quality Score (TQS), iMarketingsKlientu apmierinātība ar darba rezultātiem ir iMarketings ekspertu viens no galvenajiem darbības mēr?iem. Lai nepārtraukti uzturētu pakalpojuma augstu kvalitātes līmeni, esam izstrādāju?i un ieviesu?i kvalitātes vadības sistēmu, kas palīdz iMarketings ekspertiem vienmēr koncentrēties tie?i uz tiem mēr?iem/uzdevumiem, kas ir svarīgi mūsu klientiem.

iMarketings kvalitātes vadības sistēma iek?auj trīs bāzes vērtības:
1. klientu aptaujas;
2. sasniegti mēr?i (KPI);
3. komunikācija ar klientu.

1. Klientu aptaujas
Klientu apmierinātības līmenis – mūsu svarīgākā vērtība. Mēs regulāri veicam klientu aptaujas (vismaz reiz ceturksnī). Atbildes mums palīdz saprast, cik lielā mērā klients ir apmierināts ar sasniegtajiem rezultātiem un ar ekspertu, kas pārvalda reklāmas kampa?as. Noda?u vadītāji un katrs iMarketings eksperts ir personīgi ieinteresēti, lai klientiem ir pēc iespējas augstāks apmierinātības līmenis. Sagaidīt pozitīvas atsauksmes no klientiem ir iespējams tikai tad, ja eksperts nepārtraukti ir strādājis pie otrās un tre?ās bāzes vērtības (KPI, komunikācija ar klientu).

2. Sasniegti mēr?i (KPI)
Katram ekspertam ir personīgie darba mēr?i (KPI), kas tie?ā veida sasaucas ar klienta biznesa mēr?iem (KPI), kas ir jāsasniedz. Uzsākot sadarbību ar klientu, mēs pārliecināmies, ka vēlamie KPI ir reāli un sasniedzami. Uzsākot reklāmas kampa?u, eksperta galvenais mēr?is ir sasniegt iepriek? saska?otus KPI akceptēta reklāmas bud?eta robe?ās. Tādā veidā eksperts vienmēr pārdomāti rīkojas ar reklāmas bud?etu, savlaicīgi veic reklāmas kampa?u efektivitātes analīzi un operatīvi pie?em lēmumus par izmai?ām reklāmas stratē?ijā/taktikā, lai paaugstinātu efektivitāti un sasniegtu KPI.

3. Komunikācija ar klientu
Klientam ir ?oti svarīgi operatīvi sa?emt aktuālo informāciju par reklāmas kampa?u darbības efektivitāti, par jaunām idejām, par jaunām virzī?anas iespējām, par jaunām tendencēm, par problēmas jautājumiem utt. Komunikācija ar klientu ir tik svarīgs faktors, ka mēs to esam iek?āvu?i mūsu kvalitātes vadības sistēmā. Ja nav pilnvērtīgas komunikācijas, tad klients reti kad būs apmierināts ar pakalpojumu pat tajā gadījumā, ja sasniegti labi rezultāti. Tāpēc mūsu eksperti ne tikai strādā, lai sasniegtu definētos mēr?us, bet arī laicīgi un regulāri informē klientus par sasniegtajiem rezultātiem, jaunām idejām/iespējām, problēmjautājumiem (piemēram, nedarbojas mājas lapa) utt.

Par katru pozitīvu atsauksmi, par katru sasniegtu mēr?i un par komunikācijas esamību eksperts sa?em plus punktus, kas summējas. Jo vairāk punktu, jo labāki darba sasniegumi ir ekspertam. Tāpēc katrs iMarketings eksperts cen?as sa?emt pēc iespējas vairāk punktu.

Ja raugāmies uz Google reklāmu, tad tajā viens no fundamentāliem rādītājiem ir Quality Score. Ar QS rādītāju Google vērtē katras reklāmas kvalitāti un, jo kvalitatīvākā ir Jūsu reklāma, jo augstāks ir Quality Score, jo efektīvāka var būt reklāma. Pār?emot ?o ideolo?iju, esam iedevu?i mūsu kvalitātes vadības sistēmai nosaukumu Total Quality Score (TQS). Tikai tad, kad iMarketings eksperti strikti pieturas pie trīs bāzes vērtībām, ir iespējams nodro?ināt augstāko pakalpojuma kvalitāti un rezultātā sa?emt maksimālo kopējo kvalitātes vērtējumu (Total Quality Score).

“Man nav kompromisu, kad runa ir par pakalpojuma kvalitāti. Tāpēc esam ieviesu?i kvalitātes vadības sistēmu, kur esam sasaistīju?i klienta biznesa mēr?us ar eksperta mēr?iem. Total Quality Score sistēma kalpo ekspertiem par lielisku stimulu sasniegt arvien labākus rezultātus. Ja Jums ir jautājumi saistībā ar mūsu kvalitātes vadības sistēmu, labprāt tos ar Jums pārrunā?u,” Dr.Sergejs Volvenkins, iMarketings digitālās noda?as vadītājs.

国内愉拍自拍免费视频-国产愉拍自拍在线