Pakalpojumi

Pārvaldot reklāmas kampa?as, mēs garantējam orientāciju uz Jums svarīgu rezultātu (pirkumi utt.), caurspīdīgas attiecības un profesionālu pieeju. Pakalpojuma nevainojama kvalitāte ir iMarketings zelta standarts. Stratē?isku pieeju un kvalitātes kontroli nodro?ina iMarketings augsti kvalificēti eksperti ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi digitālajā mārketingā.

Reklāma internetā.

www.rsgeerbooks.com pakalpojumu apraksts.

Reklāma internetā ?auj piesaistīt vairāk klientu un sasniegt labākus rezultātus. www.rsgeerbooks.com eksperti jau vairākus gadus ikdienā strādā ar daudziem digitālajiem kanāliem: Google reklāma, mājas lapas SEO optimizācija, Facebook reklāma, e-pastu mārketings, Youtube, baneru (Display) un Gmail reklāma. Papildus tam mēs veidojam saturu, kā arī ikdienā veicam reklāmas analīzi.

Daudzi uz?ēmēji maldīgi uzskata, ka reklāma internetā ir tikai klik??i. ?emot vērā ?o faktu, bie?i vien tiek izvirzīti mēr?i, kas da?ēji vai pilnībā nesakrīt ar biznesa mēr?iem. Proti, uz?ēmējs var koncentrēties uz noteikta klik??u skaita sasnieg?anu. Bet klik??u skaits vēl negarantē klientu iegū?anu.

Lai reklāma internetā būtu rezultatīva, jāskatās krietni pla?āk. Klik??u skaits nav liela vērtība un nav jābūt ?oti kompetentam, lai sa?emtu daudz klik??u par 0.01 EUR. Bet kāds būs rezultāts? ?emot vērā ?o, www.rsgeerbooks.com eksperti vienmēr pirms reklāmas kampa?as izvirza konkrētus un sasniedzamus mēr?us, definē KPI. Tas ?auj mums koncentrēties uz svarīgiem rādītājiem, ko analizējam.

Orientējoties uz KPI, mēs nepievēr?am cenai par klik??i vai klik??u skaitam (vai arī citiem sekundāriem rādītājiem) tik lielu uzmanību. Ja mēs zinām, ka klientam ir izdevīgi maksāt par vienu pirkumu 10 EUR, tad mēs pārvaldām mūsu reklāmas kampa?as tādā veidā, lai sa?emtu ?o pirkumu par 10 EUR vai mazāku summu. Sanāk, ka 10 EUR ir viens no mūsu KPI. Ja redzam, ka nevaram sasniegt ?o KPI, tad veicam padzi?inātu analīzi ar mēr?i noskaidrot iemeslus, kāpēc nav sasniegt KPI.

Reklāma internetā mūsdienās ir visai komplicēta kategorija. Bie?i vien sasniegt izvirzītos mēr?us gandrīz nav iespējams ar viena komunikācijas kanāla izmanto?anu (komunikāciju kanāls ir Google, e-pastu mārketings, Facebook utt.). ?ī situācija ir raksturīga uz?ēmumiem, kam ir nosprausti ambiciozi, bet sasniedzami mēr?i. Piemēram, uz?ēmums vēlas sa?emt 1000 pirkumus, reklamējoties Google meklētājā.

Veicot analīzi par meklē?anas apjomiem pēc saisto?iem atslēgvārdiem, pietiekami ātri var secināt, vai ?is mēr?is ir sasniedzams tikai ar vienu kanālu. Ja mēs konstatējam, ka ?is mēr?is ir reāls, bet nav sasniedzams, reklamējoties tikai vienā komunikācijas kanālā, mēs iesakām izmantot papildus citus kanālus. Komunikācijas kanālu izvēle atkarīga no kampa?as mēr?iem un arī mēr?auditorijas.

Katrs uz?ēmums ir individuāls. Katrs produkts ir individuāls un arī katra situācija ir individuāla. Tāpēc www.rsgeerbooks.com ekspertiem ir individuāla pieeja katram klientam. Mums nav ?ablona risinājumu. Tas, kas dod rezultātu vienam uz?ēmumam, var nedod rezultātu otram.

Mēs uzskatām, ka ce?? uz panākumiem sākas ar tik?anos. Tik?anās laikā mēs uzdodam daudz jautājumu un uzmanīgi klausāmies. Tāda pieeja garantē, ka izveidosim piemērotāku scenāriju mēr?u sasnieg?anai.

Ja arī Jūs uzskatāt, ka ir svarīgi orientēties uz rezultātu nevis uz klik??iem, labprāt izstrādāsim tie?i Jums piemērotu KPI sasnieg?anas risinājumu. Un nav svarīgi, cik liels vai mazs Jūs esat. Mēs strādājam ar visda?ādākajiem bud?etiem. Mums ir klienti, kuru mēne?a bud?ets ir piecciparu skaitlis, kā arī tādi klienti, kuru bud?ets ir 100 EUR mēnesī. Ja vēlaties sasniegt lielāku atdevi no reklāmas, piesakiet www.rsgeerbooks.com eksperta konsultāciju.

Lasīt vairāk

国内愉拍自拍免费视频-国产愉拍自拍在线