Reklāma Gmail kontos

Veidojiet spēcīgas un rezultatīvas reklāmas kampa?as Gmail e-pastu kontos kopā ar iMarketings ekspertiem.

1. Vienmēr orientējamies uz klientam vērtīgu rezultātu, nevis uz klik??u ?enerē?anu.
2. Padzi?ināti analizējam atdevi, lai nākamajās kampa?ās sasniegtu arvien labākus rezultātus.
3. Pēc analīzes ievie?am izmai?as reklāmas kampa?ā ar mēr?i paaugstināt atdevi (optimizācija). Tāpat arī sniedzam ieteikumus, kā iespējams paaugstināt atdevi (ja tas ir saistīts ar mājas lapu).

Reklāma Gmail kontos. Kas tas ir?

Gmail reklāma jeb reklāma Gmail e-pastu kontos ir spēcīgs jauno klientu piesaistī?anas instruments. Pateicoties daudzveidīgām segmentācijas iespējām, Jūs varat uzrunāt tie?i tos Gmail kontu īpa?niekus, kas ir Jūsu potenciālie klienti un kam varētu būt saisto?s Jūsu produkts/piedāvājums.

Kopumā pastāv 5 potenciālo klientu atlases iespējas:

Intereses
Jūs varat rādīt reklāmu tiem cilvēkiem, kas interesējas par noteiktu produkta kategoriju. Piemēram, rādīt reklāmu cilvēkiem, kas interesējas par tūrismu.

Atslēgvārdi
Ja Jūsu potenciālie klienti sa?em vēstules no Jūsu konkurentiem, tad ?ajās vēstulēs noteikti būs Jums saisto?i atslēgvārdi. Piemēram, ja izsniedzat kredītus, tad pilnīgi iespējams, ka Jūsu potenciālajiem klientiem tiek sūtītas vēstules no konkurentiem, kur figurē atslēgvārds “kredīta pieteikums apstiprināts” utt. Definējot ?o atslēgvārdu kā atlases kritēriju, reklāma būs redzama visiem Gmail e-pastu kontu īpa?niekiem, kuru vēstulēs figurē atslēgvārdi “kredīti”, “kredīts” utt.

Domēni
Ja Jūs zināt, no kuriem domēniem Jūsu potenciālie klienti var sa?emt vēstules (piemēram, konkurenti), Jūs varat rādīt reklāmu tie?i tiem Gmail lietotājiem, kuri sa?ēmu?i vēstules no ?iem domēniem.

Pirkumi
?ajā gadījumā Jūs varat izvēlēties lietotājus, kas preces/produktus iegādāju?ies konkrētos portālos.

Darbības sfēra
Izvēloties ?o atlases kritēriju, Jūs uzrunāsiet tos lietotājus, kas ir saistīti ar kādu noteiktu nozari.

Kā nodro?inām pakalpojumu…

Esam ilggadēji savas jomas profesionā?i, kas realizēju?i daudzas baneru kampa?as. ?ī iemesla dē? zinām, ka rezultāts ir atkarīgs ne tikai no izstrādātās stratē?ijas, bet arī no niansēm, kas ir saistītas ar kampa?as realizāciju. Tikai piestrādājot pie svarīgām deta?ām, ir iespējams sasniegt vēlamos mēr?us. Lai panāktu rezultātu, ievērojam ?ādus posmus un veicam konkrētas darbības:

Mēr?u/uzdevumu noteik?ana
Lai reklāmas kampa?as beigās būtu iespējams noteikt, vai esam sasniegu?i vēlamo rezultātu, sākumā definējam mēr?us. Pārsvarā, ?o izejas informāciju nodro?ina klients.

Mēr?auditorijas analīze
Noskaidrojam mēr?auditorijas raksturlielumus. Saprotot, kas ir klients un kādas ir vi?a vajadzības/problēmas, ir iespējams izvēlēties piemērotākos komunikāciju kanālus.

Nepiecie?amā reklāmas bud?eta prognoze
Jau vairāku gadu garumā nodro?inām digitālo komunikāciju un katru reklāmas kampa?u rūpīgi analizējam. ?ī iemesla dē? zinām, cik liels bud?ets ir nepiecie?ams katrā atsevi??ā gadījumā, lai sasniegtu izvirzītos mēr?us/uzdevumus.

Gmail kampa?as stratē?ijas izstrāde
?ajā gadījumā nosakām, ko, kam, kad, kur un cik bie?i mēs komunicējam. Stratē?ijas izstrādes procesā nosakām arī KPI, ar kuru palīdzību vērtējam reklāmas kampa?as darbības efektivitāti.

Komunikācijas materiālu izveido?ana
Izstrādājam komunikācijas materiālus -rūpīgi pārdomājam komunikācijas galvenās vadlīnijas, izstrādājam reklāmas maketa tekstus un vizuālo izpildījumu. Maketus klients var arī piegādāt pats.

Reklāmas kampa?as realizācija/analīze/optimizācija
Atkarībā no reklāmas kampa?as realizācijas laika analīzi sākam veikt jau kampa?as īsteno?anas procesā vai pēc kampa?as beigām. Analīzi vienmēr īstenojam padzi?ināti, orientējoties uz rādītājiem, kas ir atbildīgi par galarezultātu (stratē?ijā definētie KPI), nevis uz rādītājiem, kas ir atbildīgi par starprezultātu (CTR, Impression utt.). Analīzes uzdevums ir atrast bud?eta da?u, kas strādā neefektīvi, un pārvirzīt to uz da?u, kas strādā efektīvi, tādējādi paaugstinot atdevi no reklāmas kampa?as.

Atskaites/pilnveido?anas ieteikumi
Klātienē veicam reklāmas kampa?as rezultātu prezentāciju. Parādām, cik tā bijusi efektīva, un sniedzam ieteikumus par to, ko ir nepiecie?ams pilnveidot, lai turpmāk sasniegtu vēl labākus rezultātus.

国内愉拍自拍免费视频-国产愉拍自拍在线