Google reklāma (AdWords)

Google reklāma | Google AdWords - www.rsgeerbooks.com

Datu analīze ir mūsu slepenais ierocis cī?ā par rezultatīvām reklāmas kampa?ām. Par Jūsu Google reklāmas efektivitāti rūpēsies pieredzējusi un sertificēta Google AdWords/Google Analytics komanda ar Dr.?Sergeju Volvenkinu priek?galā.

www.rsgeerbooks.com ir godalgota un panākumiem bagāta a?entūra:
? viena no vado?ajām Google reklāmas a?entūrām Baltijā,
? labākā Google reklāmas a?entūra Latvijā 2015. gadā (Ready to Rock winner),
? 1. ceturk??a Google rīkotās sacensības uzvarētāja 2016. gadā (Game On competition),
? 2. ceturk??a Google rīkotās sacensības uzvarētāja 2016. gadā (Game On competition),
? vienīgā a?entūrā Baltijā, kas iek?ūvusi Global Competition Google Premier Partner Awards 2017 finalistos,
? viena no se?ām a?entūrām Latvijā ar statusu?Premier Google Partner,
? vienmēr orientējamies uz klientam svarīgu rezultātu – vadām/analizējam/optimizējam reklāmas kampa?as, par pamatu ?emot ?klienta?KPI (mēr?i), nevis sa?emto klik??u skaitu; strādājam kombinācijā Google AdWords + Google Analytics.
? nodro?inām augstākās kvalitātes pakalpojumu?par pieejamām/tirgus cenām.

Dr. Sergejs Volvenkins – www.rsgeerbooks.com digitālas noda?as vadītājs:
? Latvijā vienīgais AdWords un Analytics sertificētais eksperts ar doktora grādu (PhD interneta mārketingā),
? Google sertificēts treneris,
? Google Partner Academy loceklis,
? Lektors un praktisko semināru vadītājs par digitālo mārketingu.

Piesakiet bud?eta?aprē?inu ?odien!

1. Atslēgvārdu analīze. Optimāla reklāmas bud?eta un pirkumu?prognoze: bezmaksas.
2. Reklāmas uzsāk?ana: 3-5 darba dienas.
3. Reklāmas bud?ets: sākot no 300 EUR.

Garantējam pakalpojuma kvalitāti!

 • 2?500 000+ €/Y klientu reklāmas bud?eti, ko pārvaldām.
 • Daudzi veiksmes stāsti un apmierināti klienti.
 • Godīga un profesionāla pieeja.

Google reklāma, Google AdWords

Google reklāma, Google AdWords

Sākt reklamēties Google meklētājā ir pietiekami vienkār?i: 3-5 dienas un sagatavo?anas darbiem (KPI noteik?ana, Google reklāmas struktūra, Google Analytics pielāgo?ana utt.) un start. Bet vai tik tie?ām ir interese par Google AdWords? Varbūt par SEO? ?? ?ajā video mēs uzskatāmi rādām Google reklāmas un SEO at??irīgas pazīmes

Aplūkojiet vairāk video. Mūsu video blogs par digitālo mārketingu ir ?eit.

Google AdWords ir ?oti komplicēts un sare??īts rīks. Lai rezultatīvi strādātu tajā un sasniegtu nospraustus KPI, jā?em vērā simtiem faktoru. Kri? dalās pieredzē un stāsta par vienu no tādiem faktoriem: Google reklāmas papla?inājumi (Ad Extensions).

Pirms Google reklāmas kampa?as uzsāk?anas kārtīgi sagatavojamies:

 • Izpētām un izvēlamies stratē?iskos atslēgvārdus, kas nodro?inās?potenciālo klientu (reāli – Jūsu uz?ēmuma produktu interesentu) pieplūdumu Jūsu mājas lapai;
 • Veicam Jūsu mājas lapas izpēti. Konstatējam nepilnības (ja tādas ir), kas var negatīvi ietekmēt reklāmas darbības efektivitāti. Sniedzam pilnveido?anas rekomendācijas. Rekomendācijas atkarībā no situācijas var tikt ieviestas uzreiz (ja ir pārliecino?a argumentācija par to nepiecie?amību) vai arī pēc reklāmas palai?anas, balstoties uz iegūto analītisko informāciju;
 • Izpētām?konkurentu reklāmas Google meklētājā;
  Izveidojam?pareizu Jūsu Google AdWords konta struktūru, kas nodro?ina Jums iespēju sa?emt zemāku cenu par klik??i un samazināt reklāmas izmaksas;
 • Izveidojam reklāmas zi?ojumus, kas uzrunā un stimulē potenciālo klientu iegūt vairāk informācijas un attiecīgi uzklik??ināt uz reklāmas zi?ojuma;
 • Izveidojam?mēr?us Google Analytics rīkā. Mēr?is ir klienta vēlamā darbība Jūsu mājas lapā (piem., pasūtījums). Tādējādi tiek sniegta iespēja analizēt reklāmu ne tikai klik??u griezumā, bet ?o konkrēto mēr?u darbību griezumā (piem., zināsim: 1. Kādi atslēgvārdi nodro?ina visvairāk pasūtījumu, nevis klik??u; 2.Cik izmaksā katrs jaunais klients utt.);
 • Savienojam Google AdWords un Google Analytics, kas nodro?inās iespēju gūt pla?āku informāciju par mājas lapas apmeklētājiem, kas tajā būs nonāku?i caur Google reklāmu, kā arī informāciju par reklāmas kvalitāti. Savukārt mēs pēc ?o datu analīzes varam veikt darbības, kas paaugstinās reklāmas efektivitāti.
Google AdWords (Google reklāma)
Google Analytics
Google sertificēts treneris

Pēc reklāmas palai?anas regulāri veicam tās analīzi un optimizāciju (efektivitātes paaugstinā?anu):

 • Analizējam atslēgvārdu darbību. Deaktivizējam neefektīvos atslēgvārdus (tos atslēgvārdus, kas nesniedz rezultātu – uz mājas lapu nepiegādā klientus, kuri veic pirkumus, sazinās utt.). Aktīvāk virzām efektīvos atslēgvārdus, lai piesaistītu pla?āku klientu loku (virzām uz augstākajām pozīcijām, paaugstinām Impression Share utt.);
 • Meklējam idejas jaunajiem atslēgvārdiem, kā rezultātā tiks?piesaistīts lielāks skaits klientu un samazināta cena par klik??i;
 • Pievienojam negatīvus atslēgvārdus. Tas ?auj izvairīties no liekiem izdevumiem, ko rada klik??i uz Jūsu reklāmas, kas tiek rādīta, meklētājā ievadot neatbilsto?us atslēgvārdus(tostarp – bezmaksas, lēts utt.);
 • Ievie?am jaunus reklāmas zi?ojumus. Pārtraucam tos, kas nenodro?ina jaunu klientu piesaistī?anu. ?āda darbība ?auj mums noteikt efektīvāko reklāmas zi?ojumu (Best Seller), kas nodro?ina visvairāk klientu un/vai potenciālo klientu Jūsu mājas lapai.

Nodro?inām caurspīdīgas attiecības:

 • Nozīmējam Jūsu personīgo mened?eri, ar kuru Jums būs tie?ais kontakts (katrs mened?eris ir sertificēts Google AdWords eksperts, nevis projektu vadītājs);
 • Regulāri sniedzam kopsavilkumu par reklāmas kampa?ām;
 • Nodro?inām detalizētas atskaites (1xmēn.);
 • Tiekamies klātienē, lai apspriestu darba rezultātus un sniegtu reklāmas kampa?u pilnveido?anas ieteikumus;
 • Jums tiek nodro?ināta pilnīga kontrole pār izlietoto reklāmas bud?etu.

Lai nodro?inātu efektīvu reklāmu internetā, piedāvājam?Google AdWords?(Google reklāma) pakalpojumu pēc izstrādāta biznesa kvalitātes standarta AdWords GoPro. ?eit atradīsiet procesa aprakstu (www.rsgeerbooks.com,AdWords pakalpojuma snieg?anas process).

Reklamējiet Jūsu produktu tie?i tur, kur to meklē Jūsu mēr?auditorija.?Google AdWords (Google reklāmas) priek?rocības:
1) ātra ievie?ana (1-2 dienas);
2) maksa par klik??i, nevis par ekspozīciju;
3) pilnīga reklāmas bud?eta kontrole (jebkurā laikā bud?etu iespējams palielināt vai samazināt);
4) teicamas reklāmas atdeves analīzes iespējas. ?auj izslēgt neefektīvas izmaksas.
Maksa par klik??i (PPC?–?Pay Per Click, reklāma internetā,?Google reklāma) – tas ir viens no tiem komunikāciju kanāliem, kas pa?laik strauji attīstās. Neatstājiet to bez uzmanības.
Apmeklējiet mūsu forumu par Google reklāmu (Google forums)?imarketingaforums.lv

国内愉拍自拍免费视频-国产愉拍自拍在线