Multi Channel Management

Ja Jūs varat sasniegt pārdo?anas mēr?us, reklamējoties tikai vienā komunikācijas kanālā, tad veiksme Jums seko līdzi vai arī Jums ir unikāls produkts, vai arī ?oti viegli sasniedzami pārdo?anas mēr?i.

Mūsdienu pasaulē, kad konkurence k?ūst sīvākā, reklāmas cenas aug un cilvēki paliek izvēlīgāki, sasniegt ambiciozus mārketinga un pārdo?anas mēr?us, izmantojot vienu komunikāciju kanālu, ir gandrīz vai neiespējami.

83% mūsu klientu nodro?inām multi kanālu pārvaldī?anu. Ievie?ot papildus komunikāciju kanālus, esam novēroju?i vidēji par 34.6% efektivitātes pieaugumu. Turklāt nav obligāti uzreiz sākt izmantot daudz da?ādu kanālu. Atkarībā no mēr?iem var sākt ar divu līdz trīs komunikācijas kanālu izmanto?anu (piemēram, Google un Facebook).

Vairāku komunikāciju kanālu izmanto?ana ?auj produktīvāk strādāt pie KPI sasnieg?anas.

www.rsgeerbooks.com veiktais pētījums kopā ar LU pētnieku komandu un sadarbībā ar ?Swedbank” un LTRK apstiprināja, ka veiksmīgie uz?ēmumi (3 gadus pēc kārtas augo?s apgrozījums) izmanto vairākus digitālos kanālus KPI sasnieg?anai.

Ja arī Jūs vēlaties uzlabot pārdo?anas rezultātu, piesakiet www.rsgeerbooks.com eksperta bezmaksas konsultāciju.

Klienti runā...

Pateicoties iMarketings ekspertiem esam sasniegu?i ambiciozus mārketinga un pārdo?anas mēr?us. iMarketings eksperti iedzi?inājās jautājumu būtībā un izstrādāja individuālo risinājumu, ?emot vērā mūsu nospraustus mēr?us un mēr?auditorijas raksturlielumus. īpa?i patika analītiska pieeja kampa?u rezultātu analīzei. Vienu no iMarketings izstrādātiem risinājumiem pār?ēma arī mūsu kolē?i no pārējām Eiropas un Skandināvijas valstīm. Liels paldies par sadarbību un profesionālu pieeju!

Andra Luksa-Urtāne
Recruitment Manager

Garantējam pakalpojuma kvalitāti:

1. Kompetenta komanda?–?esam izveidoju?i komandu, kas pārstāv visas svarīgākās interneta mārketinga disciplīnas, lai saviem klientiem varētu nodro?ināt visnozīmīgākā mēr?a sasnieg?anu– rezultātu (piesaistīti klienti, pārdoti pakalpojumi). Komandā ir speciālisti, kas profesionāli pārzina gan interneta mārketinga komunikāciju kanālu izmanto?anu (Google, Social, Mail Marketing), gan analītikas instrumentus, gan arī specializējas mājas lapu pielāgo?anā pārdo?anas rezultātu uzlabo?anai.

Vado?ie darbinieki ir atzīti nozares eksperti: Dr.Sergejs Volvenkins – sertificēts Google treneris, Latvijā vienīgais sertificētais Google AdWords un Google Analytics eksperts ar doktora grādu; Andis Spro?is – ar daudzu gadu veiksmīgu pieredzi pārdo?anas risinājumu nodro?inā?anā internetā; Anda, kuras kompetence irmājas lapu pielāgo?ana pārdo?anai (Conversion Rate paaugstinā?ana); Mārti?? Lasmanis – vado?ais iMarketings SEO eksperts (Mārti?am ir daudzu gadu veiksmīga darba pieredze vietējo un starptautisko klientu mājas lapu virzī?anā Google/Yandex meklētājos). Kopumā uz?ēmumā ir nodarbināti 10 speciālisti.

2. Padzi?ināti analizējam reklāmas atdevi internetā un izraugāmies efektīvākos kanālus (Conversion, Conversion Rate, Cost/Conversion).?Daudzu gadu garumā esam analizēju?i digitālu komunikācijas kanālu darbības efektivitāti pārdo?anas griezumā ar pasaulē labākajiem analītiskajiem rīkiem (Google Analytics, Yandex Metrika). Pateicoties ?im faktam, esam izveidoju?i digitālo komunikācijas kanālu darbības efektivitātes reitingu – Digital Channel Sales Ratio?.

3. Padzi?ināti analizējam mājas lapas darbības efektivitāti, lai sasniegtu augstākus pārdo?anas rezultātus(Conversion Rate).?Regulāri uzlabojam mājas lapas darbības efektivitāti. Empīriski esam konstatēju?i efektīvākās pārdo?anas taktikas mājas lapā. Darba procesā aktīvi dalāmies ar mūsu pieredzi un strādājam pie klienta mājas lapas uzlabo?anas pārdo?anas zi?ā.

4. Darba procesā aktīvi piedalāmies jaunu klientu piesaistī?anas ideju izstrādē un ievie?anā dzīvē, jo esam ieinteresēti rezultāta sasnieg?anā.

5. Orientācija uz pārdo?anas rezultātu sasnieg?anu.?Mēs nevērtējam klik??us, kā mūsu darba galarezultātu. Tā vietā profesionāli izmantojam Web analītiskos rīkus, lai attiecinātu efektivitāti pret klientam vērtīgām darbībām (pirkums, pasūtījums utt.). Visi lēmumi par reklāmas kampa?as efektivitātes paaugstinā?anu ir pie?emti, balstoties nevis uz subjektīviem pie?ēmumiem(kā ”mums ??iet”), bet gan uz kampa?u analīzes datiem. Proti, analīzes gaitā noskaidrojam, kas strādā mazāk efektīvi, un tad ?os lielumus arī pilnveidojam (mājas lapa, kanāls, zi?ojums, atslēgvārdi utt.). Rezultātā uzlabojumi tiek veikti nevis, lai nodro?inātu vairāk klik??u un paaugstinātu CTR, bet lai gūtu vairāk klientu un paaugstinātu Conversion Rate.

国内愉拍自拍免费视频-国产愉拍自拍在线