Remarketings

Baneru reklāma | Remārketings - www.rsgeerbooks.com

Veidojiet spēcīgas un rezultatīvas Remarketinga reklāmas kampa?as kopā ar iMarketings ekspertiem.

1. Vienmēr orientējamies uz klientam vērtīgu rezultātu, nevis uz klik??u ?enerē?anu.
2. Padzi?ināti analizējam atdevi, lai nākamajās kampa?ās sasniegtu arvien labākus rezultātus.
3. Pēc analīzes ievie?am izmai?as reklāmas kampa?ā ar mēr?i paaugstināt atdevi (optimizācija). Tāpat arī sniedzam ieteikumus, kā iespējams paaugstināt atdevi (ja tas ir saistīts ar mājas lapu).

Klienti runā…

Jau sadarbības sākumā iMarketings speciālisti pielāgoja Google Analytics un ieteica veikt izmai?as mājas lapā, lai varētu vērtēt atdevi no Google reklāmas un citiem kanāliem. To paveicam un spējām novērtēt, cik efektīvi strādā mūsu reklāma. Pateicoties iMarketings aktivitātēm mūsu pasūtījumu skaits pieauga par 26%. Prieks par tik profesionālu pieeju. Paldies!

Elīna Novada
īpa?o pasūtījumu projektu vadītāja

Piesakiet pakalpojuma cenas aprē?inu un?reklāmas bud?eta prognozi jau ?odien!

Remarketings. Kas tas ir?

Remarketings – tā ir atgādino?a reklāma jeb reklāmas, kas seko līdzi lietotājam, kas ir apmeklējis Jūsu mājas lapu. Pēc Jūsu mājas lapas apmeklējuma lietotājs, sērfojot pa internetu, redz Jūsu reklāmas banerus visda?ādākos portālos (atgādino?a reklāma, kas redzama tikai tiem lietotājiem, kas ir apmeklēju?i Jūsu mājas lapu). ?is ir populārs un iedarbīgs komunikāciju kanāls, kas primāri orientēts uz pārdo?anas rezultātu sasnieg?anu, kaut gan piedāvātās iespējas ?auj sasniegt arī zīmola popularizē?anas mēr?us.

Remarketinga veidi, kurus izmantojam…

Atkarībā no mēr?iem un pieejamā bud?eta Remarketing kampa?as iespējams realizēt da?ādi. Visbie?āk mēs izmantojam trīs Remarketing veidus:

1. Viens reklāmas zi?ojums – visi mājas lapas apmeklētāji. ?ajā gadījumā visiem mājas lapas apmeklētājiem rādām vienu reklāmas zi?ojumu. Piemēram, neatkarīgi no tā, par kādu produktu apmeklētājs ir interesējies, atgādino?ajā reklāmā vi?? redzēs vispārīgo reklāmas zi?ojumu.

2. Vairāki reklāmas zi?ojumi – vairāki Remarketing saraksti. Ja Jums ir vairāki produkti, tad Jūs noteikti gribētu rādīt atgādino?o reklāmu selektīvi. Piemēram, ja lietotājs ir interesējies par produktu Nr. 1, tad būtu tikai pareizi, ja pēc tam vi?? redzētu reklāmu, kas atgādina par to pa?u produktu. ?āda risinājuma rezultātā Jūs sasniedzat labāku reklāmas zi?ojuma atbilstību. Jo lielāka atbilstība, jo lielāka atdeve no reklāmas.

3. Katram produktam savs reklāmas zi?ojums. Ja Jūsu mājas lapā ir daudz produktu un Jūs vēlaties sasniegt maksimālu reklāmas zi?ojuma atbilstību, tad ir vērts izskatīt iespēju izmantot Dinamisko Remarketingu (Dynamic Remarketing). ?is risinājums ?auj rādīt atgādino?o reklāmu tie?i par to produktu, par kuru ir interesējies lietotājs. Piemēram, ja potenciālais klients interesējas par konkrētu SONY televizoru, tad atgādino?ā reklāma tiek rādīta tie?i par ?o televizoru.

Google AdWords (Google reklāma)
Google Analytics
Google sertificēts treneris

Kā nodro?inām pakalpojumu…

Rūpīga un padzi?ināta analīze ir veiksmīgas Remarketing kampa?as panākumu atslēga.

Esam ilggadēji savas jomas profesionā?i, kas realizēju?i daudzas baneru kampa?as. ?ī iemesla dē? zinām, ka rezultāts ir atkarīgs ne tikai no izstrādātās stratē?ijas, bet arī no niansēm, kas ir saistītas ar kampa?as realizāciju. Tikai piestrādājot pie svarīgām deta?ām, ir iespējams sasniegt vēlamos mēr?us. Lai panāktu rezultātu, ievērojam ?ādus posmus un veicam konkrētas darbības:

Mēr?u/uzdevumu noteik?ana
Lai reklāmas kampa?as beigās noteiktu, vai esam sasniegu?i vēlamo rezultātu, sākumā definējam mēr?us. ?o izejas informāciju nodro?ina klients, vai arī mēr?i/uzdevumi tiek izstrādāti kopā ar iMarketings ekspertiem.

Mēr?auditorijas analīze
Noskaidrojam mēr?auditorijas raksturlielumus. Saprotot, kas ir klients un kādas ir vi?a vajadzības/problēmas, ir iespējams izvēlēties piemērotākos komunikāciju kanālus.

Optimālā?reklāmas bud?eta prognoze
Jau vairāku gadu garumā nodro?inām digitālo komunikāciju un katru reklāmas kampa?u rūpīgi analizējam. Tāpēc zinām, cik liels bud?ets ir nepiecie?ams katrā atsevi??ā gadījumā, lai sasniegtu izvirzītos mēr?us/uzdevumus.

Remarketing stratē?ijas izstrāde
?ajā gadījumā nosakām, ko, kam, kad, kur un cik bie?i mēs komunicējam. Stratē?ijas izstrādes procesā nosakām arī KPI, ar kuru palīdzību vērtējam reklāmas kampa?as darbības efektivitāti.

Komunikācijas materiālu izveido?ana
Izstrādājam banerus: galvenais zi?ojums + teksti + vizuālais izpildījums. Banerus klients var arī piegādāt pats.

Reklāmas kampa?as realizācija/analīze/optimizācija
Atkarībā no reklāmas kampa?as realizācijas laika analīzi sākam veikt jau kampa?as īsteno?anas procesā vai pēc kampa?as beigām. Analīzi vienmēr īstenojam padzi?ināti, orientējoties uz rādītājiem, kas ir atbildīgi par galarezultātu (stratē?ijā definētie KPI), nevis uz rādītājiem, kas ir atbildīgi par starprezultātu (CTR, Impression utt.). Analīzes uzdevums ir atrast bud?eta da?u, kas strādā neefektīvi, un pārvirzīt to uz da?u, kas strādā efektīvi, tādējādi paaugstinot atdevi no reklāmas kampa?as.

Atskaites/pilnveido?anas ieteikumi
Klātienē veicam reklāmas kampa?as rezultātu prezentāciju. Parādām, cik tā bijusi efektīva, un sniedzam ieteikumus par to, ko ir nepiecie?ams pilnveidot, lai turpmāk sasniegtu vēl labākus rezultātus.

国内愉拍自拍免费视频-国产愉拍自拍在线