SEO optimizācija

SEO optimizācija | SEO pakalpojumi - www.rsgeerbooks.com

Garantējam TOP pozīciju sasnieg?anu vai atdodam naudu

iMarketings-SEO-badgewww.rsgeerbooks.com ir vienīgā digitālā a?entūra Latvijā, kas ir izgājusi komplicētu SEO sertifikācijas procesu. Gan uz?ēmumam, gan katram mūsu vado?ajam SEO optimizācijas ekspertam ir sertifikāts, kas apliecina mūsu SEO komandas kompetences līmeni un garantē, ka mūsu sniegtie SEO pakalpojumi ir kvalitatīvi.

iMarketings:

  • Uz rezultātu orientēta sadarbība. TOP pozīciju sasnieg?anas garantija;
  • Klientam vienmēr saprotamas un caurspīdīgas attiecības;
  • Daudzi veiksmes stāsti, sasniegti rezultāti gan Latvijā, gan ārzemju tirgos.

Klienti runā...

Pateicoties ?iMarketings profesionālai darbībai, sniedzot SEO pakalpojumus, sīvas konkurences apstāk?os tika palielināts mājas lapas apmeklētāju skaits no organiskajiem meklē?anas rezultātiem par 153.58% un pasūtījumu skaits pieauga par 106.76%. Esam ?oti apmierināti ar sadarbību. Paldies.

Agija Rumpe
Mārketinga vadītāja

Piesakiet SEO pakalpojuma bud?eta?aprē?inu un?mājas lapas bezmaksas SEO auditu jau ?odien!

Mājas lapas SEO optimizācija

Mājas lapas SEO optimizācija

Kā tiek nodro?ināti?SEO pakalpojumi

Lai mūsu darbs sasniegtu solīto rezultātu, mājas lapas SEO optimizācija tiek veikta, strikti balstoties uz noteiktiem algoritmiem, un darām to ?ar pedantisku precizitāti (jo Google meklētājam patīk nianses):

  • Veicam atslēgvārdu auditu un konkurences analīzi;
  • Nosakām primārus (stratē?iskus) atslēgvārdus;
  • Izstrādājam virzī?anas stratē?iju un realizācijas plānu;
  • Nodro?inām mājas lapas virzī?anu Google meklētājā;
  • Sniedzam atskaites par pozīciju pieauguma dinamiku.

Pirms tiek uzsākta SEO optimizācija, svarīgi ir noskaidrot, kāds?saska?ā ar SEO viedokli ir lapas pa?reizējais stāvoklis. Lai to īstenotu, piedāvājam veikt bezmaksas SEO auditu.

Tas sniegs atbildi par to, kas Jūsu interneta resursam (mājas lapai/veikalam) jau ir paveikts un kas iztrūkst, cik ilgā laikā un kādus rezultātus konkrētajā situācijā būtu iespējams sasniegt. Aizpildiet pieteikuma formu, lai pasūtītu bezmaksas SEO auditu.

SEO optimizācija (mājas lapas optimizācija) – tas ir mūsu SEO ekspertu iMarketings-SEO-sertificateikdienas darbs. Līdz ar to mēs orientējamies ar to saistītajās niansēs. Esam uzkrāju?i ievērojamu pieredzi un fokusējamies uz rezultātu.?Mēs nodarbojamies tikai ar t.s. ?balto” SEO (mājas lapas optimizāciju). Tas nozīmē, ka veicam tikai pie?aujamās darbības, lai nodro?inātu mājas lapai TOP pozīciju sasnieg?anu, un mūsu klientu interneta resursi nekad netiks iek?auti melnajos sarakstos, pēk??i un nepamatoti nezaudēs savas pozīcijas meklē?anas rezultātos vai vispār no tiem nepazudīs.

Pateicoties mūsu savstarpēji realizētajai sadarbībai, Jūsu mājas lapa meklē?anas sistēmās (Google Yandex) ierindosies pirmajās pozīcijās, pieaugs mājas lapas apmeklētāju skaits, kā arī tiks nodro?ināts kvalitatīvs apmeklējums – mājas lapu apmeklēs potenciālie Jūsu uz?ēmuma produktu interesenti.

Kas ir SEO?

best-seo-agencies-awardsSEO optimizācija ir process, kas sevī iek?auj ?oti daudzus sare??ītus posmus, ta?u tos visus var iedalīt trīs galvenajos – tehniskajā, iek?ējā un ārējā optimizācijā. Lai arī katrs no ?iem posmiem ir ?oti at??irīgs, tie mijiedarbojas un, kādam no tiem iztrūkstot, var rasties problēmas ar vēlamo pozīciju sasnieg?anu. Mūsu SEO speciālisti ir zino?i un pieredzes bagāti visos no ?iem SEO ?ēdes posmiem, un palīdz tos ieviest, pieejot katra klienta situācijai individuāli, turklāt atrisina arī nestandarta situācijas.

SEO optimizācija nav tikai konkrētu pozīciju sasnieg?ana Google meklētājprogrammā, jo tās galvenais uzdevums ir sniegt lietotājam pēc iespējas atbilsto?āku informāciju un ērtāku mājaslapu. SEO optimizācijas ietvaros tiek pielāgoti da?ādi svarīgi mājaslapas lieto?anas aspekti, kas vienlaicīgi patīk Google meklētājprogrammai, kā arī uzlabo lietotāja vispārējo pieredzi mājaslapas apmeklējuma laikā.

Sadarbība ar klientu

sadarbiba-ar-klientuMēs kopā ar klientu, kas ir konkrētas nozares pārzinātājs, vienojamies par virzāmajiem atslēgvārdiem, sniedzam savas rekomendācijas un ?emam vērā klienta komentārus. SEO procesā atslēgvārdu un nolai?anās lapu (landing page) laicīga saska?o?ana ir īpa?i būtiska, jo SEO ir gana komplicēts un ilgsto?s process, tādē? regulāra atslēgvārdu un nolai?anās lapu mai?a nav vēlama. Te gan jāpiebilst, ka jaunu, potenciālu atslēgvārdu pievieno?ana eso?ajam plānam problēmas nesagādās un ir pat vēlama attiecīgai SEO stratē?ijai.

Iek?ējā un tehniskā SEO optimizācija

ieksejais-seoIek?ējās un tehniskās SEO optimizācijas ietvaros mūsu speciālisti pārlūko da?ādus klienta mājaslapas tehniskos aspektus un apkopo tos vienotā failā, kuros skaidri norādīti mūsu ietiekumi un darāmie darbi, kuri pārsvarā veicami no klienta puses, jo SEO speciālistam lielākoties nebūs admina pieejas mājaslapai, kā arī on-site SEO procesā speciālista galvenais uzdevums ir tie?i mājaslapas tehnisko un on-site faktoru izpēte. Lielākajā da?ā gadījumu ?ie norādījumi jāpārsūta programmētājam.

ārējā SEO optimizācija


poziciju-pieaugums-soārējās optimizācijas ietvaros tiek veikts da?ādu darbību komplekss, kas ?auj uzlabot mājaslapas un konkrētu nolai?anās lapu autoritāti un atbilstību atslēgvārdiem. ?ajā posmā būtisks vārds ir atpaka?saites (backlinks), kas īsumā ir da?āda veida hipersaites no citām interneta vietnēm, kas Google algoritmiem sniedz norādījumus par mājaslapas popularitāti un informācijas vērtīgumu. ?is gan ir vispārējs procesa apraksts un konkrētāk ar to klientu iepazīstina SEO speciālisti sadarbības veik?anas laikā.


SEO Optimizācija ir process, kura vērtību ?odien izprot teju visi sevis cieno?i uz?ēmumi, jo Google sniegtās iespējas sasniegt potenciālo klientu ir milzīgas un mūsdienās augstas konkurences apstāk?os ir svarīgi, lai potenciālais klients, meklējot kādu produktu vai risinājumu problēmai, atrastu tie?i jūsu mājaslapu.

top-pozicijasTOP5 Google organiskie rezultāti sa?em vairāk, kā 60% no apmeklētāju plūsmas, kas nozīmē, ja neatrodaties TOP10 rezultātos, Jūsu uz?ēmums praktiski Google organiskajos meklē?anas rezultātos nav atrodams, jo mazāk kā 6% Google lietotāju meklējot apmeklē otro rezultātu lapu. Ja uz?ēmums nav atrodams Google vai internetā, tas nav atrodams vispār!

Palielini sava uz?ēmuma redzamību internetā!

Piesakies SEO bud?eta aprē?inam + Bezmaksas SEO audits + Atslēgvārdu analīze un izvēle

Mēs palīdzēsim Tavam uz?ēmumam sasniegt potenciālos klientus ar augstāko Google organisko meklē?anas rezultātu pozīciju palīdzību!

国内愉拍自拍免费视频-国产愉拍自拍在线