Facebook Reklāma

Veidojiet spēcīgu un pamanāmu komunikāciju sociālajos tīklos kopā ar iMarketings pieredzēju?ajiem ekspertiem. Nodro?inot aktivitātes sociālajos tīklos, orientējamies ne tikai uz Jūsu zīmola atpazīstamības veicinā?anu, bet arī uz pārdo?anas rezultāta sasnieg?anu. Esam rado?i. Esam analītiski. Esam orientēti uz rezultātu.
Rado?ums un orientācija uz rezultātu ir iMarketings ekspertu veiksmīgas sociālās komunikācijas veido?anas panākumu atslēga

Klienti runā...

Pateicamies iMarketings ekspertiem par profesionālu un atbildīgu pieeju mūsu Facebook lapas pārvaldī?anā. Rado?a pieeja un orientācija uz rezultātu ir divas raksturīgas pazīmes, ar ko izce?as iMarketings komanda. Izstrādātais komunikācijas risinājums mūsu Facebook kontā palīdzējis mums sasniegt ambiciozus mēr?us. Pēcāk ?o risinājumu augsti novērtēja grupas uz?ēmumi arī citās valstīs un veiksmīgi to pār?ēma. Paldies par sadarbību!

Andra Luksa-Urtāne
Recruitment Manager

Piesakiet Facebook reklāmas bud?eta aprē?inu jau ?odien!

Mārketings sociālajos tiklos, Facebook reklāma

Mārketings sociālajos tiklos, Facebook reklāma

Kā nodro?inām pakalpojumu…

Esam ilggadēji savas jomas profesionā?i, kas realizēju?i daudzas baneru kampa?as. ?ī iemesla dē? zinām, ka rezultāts ir atkarīgs ne tikai no izstrādātās stratē?ijas, bet arī no niansēm, kas ir saistītas ar kampa?as realizāciju. Tikai piestrādājot pie svarīgām deta?ām, ir iespējams sasniegt vēlamos mēr?us. Lai panāktu rezultātu, ievērojam ?ādus posmus un veicam konkrētas darbības:

Mēr?u/uzdevumu noteik?ana
Lai reklāmas kampa?as beigās noteiktu, vai esam sasniegu?i vēlamo rezultātu, sākumā definējam mēr?us. ?o izejas informāciju nodro?ina
klients, vai arī mēr?i/uzdevumi tiek izstrādāti kopā ar iMarketings ekspertiem.

Mēr?auditorijas analīze
Noskaidrojam mēr?auditorijas raksturlielumus. Saprotot, kas ir klients un kādas ir vi?a vajadzības/problēmas, ir iespējams izstrādāt piemērotāku komunikācijas stratē?iju.

Konkurentu analīze
Lai komunikācijai būtu unikāls stils un formāts, regulāri veicam konkurentu aktivitā?u analīzi.

Komunikācijas stratē?ijas izstrāde
Pamatojoties uz iepriek? veikto informācijas analīzi, ?ajā posmā izstrādājam komunikācijas stratē?iju. ?ajā posmā nosakām un izstrādājam:
1. Galvenos KPI;
2. Vienotu komunikācijas vizuālo tēlu;
3. Sekotāju piesaistī?anas taktikas, lai sasniegtu KPI;
4. Komunikācijas virzienus un periodiskumu ar jau eso?ajiem sekotājiem, lai sasniegtu KPI;
5. Publikāciju saturu pirmajām 2-4 nedē?ām;
6. Atskai?u formas.

Aktivitā?u nodro?inā?ana
Ikdienā nodro?inām aktivitātes un komunikāciju saska?ā ar izstrādāto stratē?iju. Regulāri pārskatām un atsvaidzinām stratē?iju, lai alla? atrastos jaunāko aktualitā?u priek?galā.

Atskaites/pilnveido?anas ieteikumi
Klātienē veicam reklāmas kampa?as rezultātu prezentāciju. Parādām, cik tā bijusi efektīva, un sniedzam ieteikumus par to, ko ir nepiecie?ams pilnveidot, lai turpmāk sasniegtu vēl labākus rezultātus.

国内愉拍自拍免费视频-国产愉拍自拍在线