Esam profesionā?u komanda, kas 24/7/365 ir aizrauta ar interneta mārketingu. Tas ir mūsu hobijs, darbs, un tā ir mūsu dzīve. Ja Jūs tik tie?ām vēlaties sadarboties ar ekspertiem, kuri strādā ar 135?% atdevi, lai nodro?inātu Jums rezultātu, tad Jūs esat nok?uvu?i īstajā vietā.?Lai nodro?inātu mūsu klientiem efektīvu komunikāciju digitālajā vidē, nepārtraukti darbojas 15 eksperti.

Vadītāja runa…

Dr.Sergejs Volvenkins. Google reklāma, Google Analytics, Interneta mārketings?Doktorantūras studiju laikā esmu izstrādājis “Uz?ēmuma konkurences paaugstinā?anas modeli, izmantojot interneta mārketinga iespējas.” Tagad izmantojam ?o modeli www.rsgeerbooks.com ikdienas darbībā. Pateicoties tam, mēs esam panāku?i pārliecino?us uz?ēmuma attīstības tempus sīvas konkurences apstāk?os. Mūsu pakalpojumu ?eogrāfija aug tikpat strauji. Jau ?obrīd klientiem nodro?inām produktu virzī?anu Latvijas, Anglijas, Spānijas, ?ehijas, ASV, Zviedrijas, Norvē?ijas, Polijas, Krievijas, Igaunijas un Lietuvas tirgos. Atbilsto?i situācijai un konkrētajam darba uzdevumam mēs izmantojam izstrādāto modeli arī mūsu klientu pārdo?anas rezultātu paaugstinā?anai internetā”, Dr.Sergejs Volvenkins, www.rsgeerbooks.com digitālas noda?as vadītājs.

Pievēr?am pastiprinātu uzmanību rezultātu analīzei

Interneta mārketings sniedz iespēju padzi?ināti analizēt mārketinga aktivitātes, noteikt visiedarbīgākos klientu iegū?anas kanālus un izvērtēt mēr?u sasnieg?anas efektivitāti. Analīzes apjoms ir atkarīgs no definētajiem uzdevumiem, reklāmas bud?etiem un klienta vēlmēm. Tā var analizēt pavisam vienkār?as, bet ?oti vērtīgas, mainīgas (piemēram, kādi atslēgvārdi un kanāli nes vai nenes pe??u), kā arī pietiekami sare??ītas (piemēram, klienta mū?a vērtība – Customer Lifetime Value; vai pirms iegādāties produktu veikalā, to aplūko mājas lapā – Offline Conversion Tracking) kategorijas. Katrai analīzei ir konkrēts mēr?is – padarīt reklāmu efektīvāku, paaugstināt konversiju skaitu, samazināt vienas konversijas summu (CPA). Ar ?ādu analīzi katru dienu nodarbojas www.rsgeerbooks.com eksperti.

Kāpēc pasūtīt interneta mārketinga pakalpojumus pie mums? Pateicoties mūsu atbalstam, Jūs varēsiet:

 • Izveidot kvalitatīvu komunikāciju internetā ar potenciālajiem klientiem;
 • Piesaistīt jaunus klientus;
 • Paaugstināt eso?o klientu lojalitāti;
 • Sa?emt profesionālu skatu no malas par eso?ajiem mārketinga risinājumiem;
 • Paaugstināt Jūsu uz?ēmuma konkurētspēju.

Mūsu konkurences priek?rocība

www.rsgeerbooks.com eksperti savā ikdienas darbībā vadās saska?ā ar ?Uz?ēmumu konkurētspējas paaugstinā?anas mode?a, izmantojot interneta mārketinga iespējas” principiem, kurus ir izstrādājis Dr.?Sergejs Volvenkins – viens no www.rsgeerbooks.com dibinātājiem.
?is modelis tika radīts Sergeja Volvenkina doktorantūras studiju laikā, un tajā tika apvienota Sergeja 10 gadu laikā gūtā praktiskā darba pieredze mārketingā un vairāku patstāvīgu zinātnisko pētījumu rezultāti, kas tika augsti novērtēti starptautiskās zinātniskās konferencēs (Somijā, Austrijā, ?ehijā, Itālijā, Grie?ijā). Pateicoties tēmas aktualitātei, Sergeja Volvenkina doktora darba izstrādi atbalstīja Eiropas Savienības fonds.

MūSU PAKALPOJUMA PIEVIENOTā VēRTīBA – www.rsgeerbooks.com BIZNESA STANDARTS

 • Orientējamies uz Jūsu mēr?auditoriju un mēr?iem, ko vēlaties sasniegt. Izanalizējot abus lielumus, mēs nosakām optimālus reklāmas produktus, ko iespējams izmantot izvirzīto mēr?u sasnieg?anai.
 • īpa?u uzmanību mēs pievēr?am piesaistīto klientu atbilstībai definētajai mēr?a auditorijai (trafika kvalitātei), ko ikdienā kvalitatīvi un kvantitatīvi analizējam ar atbilsto?iem instrumentiem.
 • Nodro?inām padzi?inātu reklāmas kampa?u analīzi. Rūpīgi analizējam, kas notiek mājas lapā pēc tam, kad uz reklāmas zi?ojuma tiek veikts klik??is. Pielāgojam atbilsto?us analītikas instrumentus (Google Analytics, Yandex Metrika, ClickTale u.c.).
 • Sniedzam praktiskas idejas un ieteikumus, kā iespējams paaugstināt reklāmas kampa?u efektivitāti un pilnveidot mājas lapu ar mēr?i piesaistīt vairāk atbilsto?u potenciālo pircēju un pārdot lielāku pre?u un pakalpojumu apjomu. Nodro?inām ieteikumu īsteno?anu.

Jūsu ieguvums

Izvirzītie mēr?i, nevis klik??u skaits ir mūsu galvenais vadmotīvs sadarbībā ar klientiem. Uzticot sasniegt noteiktus mēr?us www.rsgeerbooks.com ekspertiem, Jūs iegūsiet:

 • Profesionālu komandu, kas ir orientēta uz pārdo?anas rezultātu. Līdz ar to visi mūsu risinājumi ir optimāli pielāgoti Jūsu pārdo?anas mēr?u sasnieg?anai. Mēs iesakām un izvēlamies atbilsto?us reklāmas produktus, ?emot vērā katru konkrēto situāciju un uzstādījumus.
 • Padzi?inātu reklāmas analīzi. Sa?emot pirmos reprezentatīvos datus, tūlīt tiek uzsākta to analīze. Kop? ?ī brī?a gan Jūs, gan mēs iegūstam vērtīgas zinā?anas, kas balstās uz empīriskiem datiem. Tas ?auj mums pilnveidot reklāmas kampa?as un paaugstināt to efektivitāti.
 • Veicam padzi?inātu potenciālo klientu uzvedības analīzi mājas lapā. Pateicoties tai, Jūs iegūsiet vairāk informācijas par to, kā potenciālie klienti uzvedas mājas lapā. Vai vi?i pilda biznesam svarīgas darbības (pasūtījums, pieteikuma formas aizpildī?ana utt.)? Vai vi?i aplūko nepiecie?amās lapas? Kur vi?i pamet lapu un kāpēc? ?ī informācija ?aus mums iegūt vērtīgus datus par mājas lapas darbības efektivitāti un veikt nepiecie?amos pilnveidojumus pārdo?anas rezultāta sasnieg?anai.
 • īstenojam padzi?inātu komunikāciju kanālu analīzi. Pateicoties tai, Jūs zināsiet, kāds komunikāciju kanāls nodro?ina mēr?u sasnieg?anu. Jūs vairs nevērtēsiet katra komunikācijas kanāla efektivitāti klik??u apjoma griezumā. Pateicoties mūsu sniegtajai informācijai, Jūs varēsiet rīkoties profesionāli un pie?emt lēmumu par reklāmas bud?eta sadalījumu, vadoties pēc tā, cik katrs kanāls Jums nodro?inājis potenciālo klientu, nevis klik??u.
国内愉拍自拍免费视频-国产愉拍自拍在线