Privātuma un sīkdat?u politika

www.rsgeerbooks.com uz?emas pilnu atbildību par katra klienta privātumu un veic visu nepiecie?amo, lai informācija, kuru sa?emam no klientiem, tiek aizsargāta. ?ī privātuma politika ir izstrādāta, lai tu Jūs labāk saprastu, kā tie?i mēs aizsargājam tavus Jūsu datus un rūpējamies par tiem. Jūsu privātums mums ir ?oti svarīgs. Mūsu interesēs ir, lai Jūsu pieredze izmantojot internetu ir pēc iespējas patīkamāka un, lai Jūs ar pilnīgu dro?ību varētu izmantot interneta sniegto pla?o iespēju klāstu pateicoties pieejamiem rīkiem un informācijai. ?ī privātuma politika ir izstrādāta, lai tu labāk saprastu, kā tie?i mēs aizsargājam tavus datus un rūpējamies par tiem. ?ī privātuma politika ir atjaunota datumā, kas norādīts ?īs lapas apak?ā pie ?Pēdējās izmai?as”.

Personīgā informācija, ko ievāc mūsu uz?ēmums un tās izmanto?anas mēr?i

Mēs ievācam informāciju no apmeklētājiem, kuri mūsu mājaslapā aizpilda trīs veidu formas – piesakoties jaunumiem, piesakoties uz konsultāciju, piesakoties apmācībām. Kā arī tiek ievākta visa informācija, kas tiek minēta tie?saistes tērzē?anā. Personīgā informācija tiek ievākta tikai un vienīgi, lai kāds no mūsu komandas biedriem spētu sazināties ar attiecīgo personu. Neeksistē nosacījumi, pie kuriem ?ī informācija tiktu nodota tre?ajām personām. Respektīvi, www.rsgeerbooks.com nepārdos, neizīrēs un neaizdos rīcībā eso?os sarakstus vai klientu kontaktu sarakstus (vai datus par ?iem klientiem) tre?ajām personām.

Personīgās informācijas klasifikācija var neaprobe?oties ar: vārdu, uzvārdu, profesiju, valsti, e-pasta adresi, tālru?a numuru un citu personīgu informāciju, kas no apmeklētāja puses tiek ierakstīta jautājuma formā. www.rsgeerbooks.com pakalpojumi ir piemēroti tie?i uz?ēmumiem, nevis patērētājiem. Ja Jūs esat mums atstājis savu kontaktinformāciju – ieskaitot personīgos datus -, mēs varam ?o informāciju izmantot, lai sazinātos ar Jums caur pastu, e-pastu vai telefonu (vai citu komunikācijas gaitā konkretizētu veidu). Sazinā?anās ar Jums varētu būt saistīta ar mārketinga mēr?iem.

Sīkdatnes (cookies) un to izmanto?ana

Kas tas ir? Sīkdatnes ir nelielas informācijas daudzums, kas tiek saglabāts Jūsu datora, plan?etdatora pārlūkprogrammā vai Jūsu mobilajā ierīcē, apmeklējot tīmek?a vietni. Pēc tam katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpaka? uz to izveides tīmek?a vietni vai citu tīmek?a vietni, kas atpazīst ?o sīkdatni.Papildu informāciju par sīkdatnēm, lūdzu, skatiet ?eit. Mūsu privātuma politika attiecas uz sīkdatnēm un līdzīgām tehnolo?ijām.

Mūsu mājaslapā tiek lietotas ?ādas sīkdatnes:

    • Tehniskās sīkdatnes:?Mēs cen?amies piedāvāt saviem lietotājiem attīstītu un lietotājiem draudzīgu mājas lapu, kas automātiski pielāgojas lietotāju vajadzībām un vēlmēm. ?ī mēr?a sasnieg?anai mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes, lai jums rādītu mūsu mājas lapu, lai mājas lapa pareizi strādātu. Respektīvi, ?ī sīkdatnes ir noteikti nepiecie?amas mūsu mājas lapas atbilsto?ai funkcionē?anai.
    • Funkcionālās sīkdatnes:?Mēs izmantojam arī funkcionālas sīkdatnes, lai atcerētos jūsu izvēles un lai palīdzētu jums izmantot mūsu mājas lapu pēc iespējas produktīvāk, piemēram, atceroties jūsu izvēlēto pakalpojumu. ?īs funkcionālās sīkdatnes nav noteikti nepiecie?amas mūsu mājas lapas atbilsto?ai funkcionē?anai, tomēr jums kā lietotājam tās ir papildus noderīgas, jo tās uzlabo jūsu lietotāja pieredzi.
    • Analītiskās sīkdatnes:?Mēs izmantojam ?īs sīkdatnes, lai gūtu ieskatu par to, kā mūsu lietotāji izmanto mājas lapu, lai uzzinātu, kas strādā un kas nestrādā, lai optimizētu un uzlabotu mājas lapu un lai nodro?inātu, ka lietotājiem mūsu piedāvātais produkts joprojām ir interesants un atbilsto?s. Mēs re?istrējam tādus datus kā jūsu skatītās mājas lapas, jūsu attiecinātās / izie?anas lapas, no kurām jūs atnācāt un kur jūs beidzāt skatīties, jūsu izmantotās platformas veids, informācija par datumu / laiku un informācija par jūsu datora peles klik??u skaitu attiecīgajā lapā, peles kustībām, ritinā?anas kustībām, jūsu izmantotajiem meklē?anas vārdiem un tekstu, ko jūs rakstāt mūsu mājas lapas izmanto?anas laikā. Mēs izmantojam analītiskās sīkdatnes arī mūsu reklāmas kampa?ās tie?saistē, lai uzzinātu, kā mūsu lietotāji izmanto mājas lapu pēc tam, kad tie?saistē ir redzēju?i mūsu reklāmu (tās var būt arī reklāmas tre?o pu?u mājas lapās), ta?u mēs nevarēsim jūs identificēt un re?istrēsim tikai anonīmu informāciju.
    • Reklāmas sīkdatnes:?Mēs izmantojam gan mūsu, gan tre?o pu?u sīkdatnes, lai parādītu jums personalizētas reklāmas mūsu un citās mājas lapās. Tās sauc par nosūtītajām mājas lapām un tiek balstītas uz jūsu pārlūko?anas aktivitātēm mūsu mājas lapā, piemēram, jūsu meklētajiem pakalpojumiem.

Kā apstiprināt, atspējot vai izdzēst sīkdatnes?

Apmeklējot mūsu vietni, Jums tiek parādīts logs ar zi?ojumu par timek?a vietnes sīkdat?u izmanto?anu. Nospie?ot piekri?anas pogu, Jūs apstiprināt, ka esat iepazinu?ies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmanto?anas mēr?iem. ?

Lai atspējotu sīkdatnes, aktivizējiet savas pārlūkprogrammas iestatījumu, kas ?auj Jums atcelt visu vai da?u sīkdat?u iestatījumus. Ta?u, ja izmantosiet savas pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atspējotu visas sīkdatnes (tostarp tehniskas sīkdatnes), Jūs, iespējams, nevarēsit piek?ūt visām viet?u sada?ām.

Papildu informāciju par to, kā pārvaldīt sīkdat?u izvēlnes populārākajās pārlūkprogrammās, var atrast ?eit: Internet Explorer; Chrome; Firefox; Safari; Opera.

Izmai?as privātuma politikā

SIA iMarketings patur tiesības pārrakstīt vai modificēt ?o politiku, kā arī jebkuru citu informāciju, kas atrodama ?ajā mājaslapā, atjauninot saturu attiecīgajās sada?ās. Lietojot ?o mājaslapu, Jūs piekrītat visiem noteikumiem un tajos veiktām izmai?ām. Jebkāda veida izmai?as mūsu privātuma politikā tiks publicētas ?eit. Lūdzu, pārbaudi ?o lapu regulāri.

Ja Jums radu?ies kādi jautājumi, kas saistīti ar Privātuma Politiku, sazinieties ar mums izmantojot kontaktus, kas norādīti kontaktu sada?ā?

Pēdējās izmai?as: 01. janvāris, 2018.
Autortiesības ? 2004-2018 SIA iMarketings
SIA iMarketings – Bērzaunes iela 7, Rīga, LV-1039, Latvija
Ar mums var sazināties, rakstot e-pastu uz?welcome@imarketings.lv?vai arī zvanot uz telefona nr. (+371) 67221260

国内愉拍自拍免费视频-国产愉拍自拍在线