Zinātniskā pieeja

Veicam zinātniskus pētījumus, lai mūsu klienti sasniegtu vairāk

Jebkuram uz?ēmumam ir izvirzīti mārketinga/pārdo?anas mēr?i, un www.rsgeerbooks.com ir a?entūra, kas orientējas uz klientam svarīgu rezultātu. Mūsu pētnieciskais darbs ir spēcīgs instruments klientu biznesa mēr?u sasnieg?anas ce?ā. Mūsu iek?ējie dati liecina, ka, pateicoties zinātniskajai pieejai, varam uzlabot klienta mārketinga un pārdo?anas rādītājus internetā vidēji par 35%.

Kop? pa?iem pirmsākumiem mēs aizraujamies ?ar reklāmas kampa?u analīzi. Nav bijis un arī nebūs nevienas reklāmas kampa?as, ko mēs atstātu bez padzi?inātas analīzes, datu interpretācijas un optimizācijas secinājumiem. www.rsgeerbooks.com komandai tas pat nav zelta standarts. Tā ir filozofija un pa?saprotama lieta. Mīlestību pret analīzi a?entūras visos līme?os ir iedzīvinājis Dr.Sergejs Volvenkins – digitālās noda?as vadītājs un viens no www.rsgeerbooks.com dibinātājiem.

Sergejs ar reklāmu un datu analīzi aizrāvās jau ilgus gadus pirms tika nodibināts www.rsgeerbooks.com. Meklējot iespējas padzi?inātāk pētīt reklāmu, Sergejs sāka veikt pētniecisko darbu Latvijas Universitātes doktorantūrā un pēc 4 gadiem ieguva doktora grādu.

Strādājot www.rsgeerbooks.com ar klientu reklāmas kampa?ām, Sergejs kārtējo reizi pārliecinājies, cik svarīgi ir zināt un mācēt interpretēt kampa?u datus. Analīze ir viens no pamatiem veiksmīgai reklāmas kampa?ai. ?Tāpēc mums radās ideja neaprobe?oties tikai ar www.rsgeerbooks.com klientu reklāmas kampa?u pētījumiem, bet turpināt pētniecisko darbu, kas ?autu mums iegūt papildu pieredzi un būtiski papla?ināt redzesloku. Tā esam turpināju?i kopā ar vado?ajām augstskolām veikt zinātniskus pētījumus par digitālo mārketingu.

Zinātniskā pieeja dod mums iespēju sa?emt reprezentatīvus datus, kad varam eso?us atklājumus ekstrapolēt arī uz ?enerālo kopu. Zinātnisko pētījumu rezultāti ir zelta vērtībā gan mums, gan mūsu klientiem, jo iegūtās zinā?anas ?auj pavisam citā līmenī plānot un realizēt reklāmas kampa?as. Piemēram, vienā no mūsu pētījumiem esam konstatēju?i, ka Latvijas augo?ie uz?ēmumi (trīs gadus pēc kārtas audzis apgrozījums) pievēr? pastiprinātu uzmanību mājaslapai (usability, pārdo?anas elementi, saturs utt.). Mājaslapas nozīmīgums pārdo?anas procesā nav jauns atklājums, bet dati tie?i par Latvijas veiksmīgajiem uz?ēmumiem ?āvu?i mums pārliecino?āk argumentēt klientiem nepiecie?amību pilnveidot mājaslapu, iek?aujot ?os darbus kampa?as realizācijas procesā.

Da?i pētījumi, kas līdz ?im veikti

 1. K?ūdas reklāmas zi?ojumos (pētīti Latvijas uz?ēmumu reklāmas zi?ojumi)
 2. Mārketinga izmanto?ana Latvijas uz?ēmumos, lai sasniegtu biznesa mēr?us un paaugstinātu uz?ēmuma konkurētspēju
 3. Interneta un IT izmanto?anas ietekme uz Latvijas uz?ēmumu attīstību un konkurētspēju
 4. Interneta mārketinga instrumentu/meto?u izmanto?ana komercdarbības mēr?u sasnieg?anai un tā ietekme uz uz?ēmuma attīstību link
 5. Latvijas uz?ēmumu biznesa noska?ojums uz 2017. gadu link
 6. Pirk?anas paradumi internetā 2017 link

Starptautiskās zinātniskās konferences, kurās esam piedalīju?ies ar pētījumu rezultātu prezentācijām

 1. 7th Annual International Conference on Small and Medium Sized Enterprises: Management – Marketing – Economic & Social Aspects, Athens, Greece
 2. 2010 Academy of World Business, Marketing & Management Development Conference, Finland.
 3. Annual International Conference for Academic Disciplines, Austria.
 4. International Institute of Social and Economics Scienes, International Conference Italy.
 5. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference
 6. Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference
 7. Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference (2014): Sergejs Volvenkins ir Mārketinga sekcijas vadītājs
 8. Latvijas Universitātes 74. zinātniskā konference (2016): Sergejs Volvenkins ir Mārketinga sekcijas vadītājs
 9. Latvijas Universitātes 75. zinātniskā konference (2017): Sergejs Volvenkins ir Mārketinga sekcijas vadītājs

Mūsu pētnieciskais darbs sniedz vairākas būtiskas priek?rocības::

 • www.rsgeerbooks.com ekspertu kompetences līmenis pieaug virs nozares vidējā līme?a;
 • ekspertiem papla?inās redzesloks par digitālo mārketingu un uz?ēmējdarbību kopumā; tas ?auj paredzēt situāciju vairākus so?us uz priek?u un plānot stratē?iju, kas vedīs pie veiksmīga rezultāta;
 • precīzāk varam plānot komunikācijas stratē?iju;
 • iegūtas papla?inātas zinā?anas un ekspertīze, kas nebūtu iespējama, analizējot vien klientu reklāmas kampa?u rezultātus;
 • dalāmies ar iegūtajām zinā?anām ar uz?ēmējiem un digitālā mārketinga ekspertiem tā, lai visiem tirgus dalībniekiem augtu vidējais līmenis.
国内愉拍自拍免费视频-国产愉拍自拍在线